Adatkezelési szabályzat  


Utolsó frissítés: 2021. április 21.
Az aktuális (2021.04.21-i) változat pdf-formátumban való letöltéséhez kattintson ide.
A korábbi (2018.05.25-i) változat pdf-formátumban való letöltéséhez kattintson ide.
A korábbi (2015.10.20-i) változat pdf-formátumban való letöltéséhez kattintson ide.
A korábbi (2014.09.26-i) változat pdf-formátumban való letöltéséhez kattintson ide.
A korábbi (2012.09.03-i) változat pdf-formátumban való letöltéséhez kattintson ide.
A korábbi (2011.02.10-i) változat pdf-formátumban való letöltéséhez kattintson ide.
 
ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
 
A PRAXISPLATFORM BETEGTÁMOGATÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS PLATFORM JOGSZERŰ MŰKÖDÉSE ÉS A BETEGEK SZEMÉLYES ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ADATAINAK LEGMAGASABB FOKÚ VÉDELME ÉS BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN A PRAXISPLATFORM ALKALMAZÁSÁBAN ÉS MŰKÖDTETÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐK AZ ALÁBBI ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZEMPONTOK ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁBAN KÖTELESEK KÖZREMŰKÖDNI.
 
Összefoglaló a szabályzat tartalmáról:
A szabályzat részletesen tárgyalja a Praxisplatform rendszeren keresztül megvalósuló adatkezelési esetkörökkel kapcsolatos információkat, amelyek közül a legfontosabbak:
-    az adatkezelés célja a betegek gyógyulásának elősegítése, ezért betegedukációs programok lefolytatása,
-    az adatkezelésben részt vesz olyan orvos szakmai felhasználó, aki biztosítja az orvos szakmai követelmények tejesítését,
-    az orvosok és a Praxis Platform Kft. együttes, közös adatkezelés valósítanak meg, mindegyik fél tevékenysége a betegedukációs program megvalósítására irányul,
-    az adatkezelés egészségügyi adatkezelésnek is minősül, amely miatt az adatkezelőknek meg kell felelniük a szigorú dokumentációs követelményeknek, de ez hatással va az adatok tárolási idejére is, mivel az egészségügyi előírások alapján a dokumentációkat 30 évig meg kell őrizni,
-    az adatkezelés minden esetben a betegek önkéntes hozzájárulásán alapul,
-    bármikor dönthet úgy a beteg, hogy a jövőben a betegedukációs programban nem kíván részt venni, vagy jelezheti azt is, hogy a jövőben más orvossal kíván részt venni a programban,
-    a betegeket az adatvédelmi követelményeknek megfelelő jogok illetik meg, bármikor információt kérhetnek az adatkezelésről, élhetnek a jelen szabályzat szerinti jogaikkal.
Kérjük a szabályzatot figyelmesen olvassa végig, kérdés esetén keresse a Praxis Platform Kft.-t vagy a Pácienssel kapcsolatot tartó orvost.

Alapvető rendelkezések
 
1. § (1) A PraxisPlatform ALKALMAZÁSÁBAN ÉS MŰKÖDTETÉSÉBEN résztvevők kötelesek a betegtámogató, kommunikációs és egyéb egészségügyi Alkalmazások rendeltetésszerű használatára. A rendszer működtetése során jogszerűen, a lehető legmagasabb fokú biztonság követelményének érvényre juttatásával kötelesek eljárni.

 
(2) Jelen Szabályzat alkalmazása során:
 
a.) Személyes Adatok: Személyes Adatok alatt, minden a jogszabályokban – különösen az általános adatvédelmi rendeletben (2016/679 EU rendelet) és a gyógykezelés céljából történő adatkezeléssel kapcsolatban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben - meghatározott személyes, személyazonosító és egészségügyi adat értendő.
 
b.) Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
.
 
c.) Páciens: olyan természetes személy, aki önkéntes hozzájárulása alapján a jelen 1.§ (2) bekezdés (a) pontjában meghatározott Személyes Adatot biztosít, valamely, a Szakmai Felhasználó által nyújtott egészségügyi vagy életmóddal kapcsolatos szolgáltatásban részesül, a Platform felhasználója, annak szolgáltatásait igénybe veheti, információkat, kommunikációs üzeneteket fogadhat, illetve küldhet.
 
d.) Szakmai Felhasználó: a Szakmai Partnerrel szerződéses kapcsolatban álló az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § d) pontja szerinti természetes személy (egészségügyi dolgozó, gyógyszerész), aki a Szakmai Partner nevében eljárva a Páciens számára egészségügyi vagy életmóddal kapcsolatos szolgáltatást nyújt, ennek érdekében adatokat kezel, a Platform felhasználója, annak szolgáltatásait Szakmai Partner részéről, nevében és képviseletében eljárva igénybe veszi.
 
e.) Szakmai Partner: a PP-vel szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, mely a Szakmai Felhasználóval fennálló külön jogviszonya alapján, vele együttműködve, a Szakmai Felhasználó megbízottként, alvállalkozóként vagy egyéb közreműködőként való bevonása útján veszi igénybe a Platform szolgáltatásait, végez tevékenységet a Platform Alkalmazásaiban, végez tevékenységet a Platform Alkalmazásaiban.
 
f.) Platform: a PraxisPlatform betegegyüttműködést, betegedukációt, szakmai edukációt, piackutatásokat, betegségregiszterek felépítését és a felhasználók közötti párbeszédet támogató kommunikációs platform, mely magába foglal valamennyi mögöttes adatbázist, kommunikációs csatornát a Telekommunikációs szolgáltató belső rendszeréig, az interfész kapcsolódásig) és a www.praxisplatform.hu honlapot, mint a Platform megjelenési formáját.
 
g.) PP: a PRAXIS PLATFORM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mely a Platformot működteti, a Tartalmakat Platformra feltölti.
 
h.) PM: Patika Management Korlátolt Felelősségű Társaság, a PP értékesítési partnere, illetve egyéb szolgáltatások tekintetében a PP alvállalkozója.
 
i.) Felhasználói Szerződés: A Felhasználói szerződés a PP, a Szakmai Partner valamint a Szakmai Felhasználó közötti, a Platform alkalmazása érdekében kötött megállapodás, ami a  Szakmai Partner részéről „Megállapodás és Belépési nyilatkozatból”, míg a Szakmai Felhasználó részéről a „Szakmai Felhasználó Belépési és Felhasználói Adatai” elnevezésű formanyomtatvány kitöltött és aláírt dokumentumából és az Általános Szerződési Feltételekből illetve annak mellékleteiből áll.
 
j.) Tartalomgazda: A PP-vel vagy a PM-mel szerződő harmadik fél, aki szakmai tartalmakat és alkalmazásokat (pl. betegedukáció, piackutatás, klinikai vizsgálat, marketingkommunikáció, betegségregiszter) biztosít a Platform számára, melyet a Szakmai Felhasználók, illetve a Szakmai Felhasználókon keresztül vagy közvetlenül a Páciensek elérnek.
 
k.) Tartalom: minden olyan, egészségügyi témájú tartalom, amely a Platformon megjelenik, illetve a Szakmai Felhasználók illetve a Szakmai Felhasználókon keresztül vagy közvetlenül a Páciensek számára továbbításra, elérésre kerül.
 
l.) Alkalmazás: a Tartalomgazda által a Platformon indított egészségügyi tárgyú alkalmazás, ami a Tartalmak és a Kommunikációs szolgáltatások szerves összessége. Az Alkalmazás többek között lehet betegedukációs program, piackutatás, szakmai edukáció, klinikai vizsgálat, marketingkommunikáció vagy betegségregiszter.
 
m.) Gondozási kártya: a Praxis Platform Kft. által előállított és a Páciensek részére az egyes gyógyszertárak nevében átadott azon egyéb eszköz, melynek birtokosa a vonatkozó jogszabályi előírások alapján jogszerűen nyújtható különböző a gyógyszertárak nyújtotta patikai szolgáltatásokra és árkedvezményekre jogosult. A kártya tulajdonosa a PM.
 
n) Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat: az ÁSZF 3. számú mellékletét képező nyomtatvány, amelyen a Páciens önkéntes alapon a Személyes Adatainak jelen Szabályzatban foglalt célból és az itt meghatározott feltételeknek megfelelően történő kezeléséhez való hozzájárulását fejezi ki.
 
(3) A PP adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

Név: Sármány Gabriella
Email cím: sarmany.gabriella@patikamanagement.hu

Az adatvédelmi szabályzat hatálya, az alkalmazandó jogszabályok
 
2.§ (1) A Platform Alkalmazásait használó Szakmai Felhasználók, Szakmai Partnerek, a Tartalomgazdák illetve a Platform működtetését biztosító PP és alvállalkozói a Platform működtetése és felhasználása során kezelt adatok tekintetében jelen Szabályzat rendelkezéseit kötelesek betartani.
Az adatkezelésnek – különösen, de nem kizárólagosan – a jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdések esetében a következő jogszabályoknak kell megfelelnie:
 
a.) az Európai Unió 2016/679 EU rendelet („Adatvédelmi Rendelet”),
 
b.) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény („EüTv”), valamint
 
c.) a gyógykezelés céljából történő adatkezeléssel kapcsolatban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény („Egészségügyi Adatvédelmi Törvény”).
 
Önkéntes adatkezelési hozzájárulás
 
3.§ (1) A Szakmai Felhasználó a Páciens Alkalmazásba történő bevonásakor az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat aláírását megelőzően köteles tájékoztatni a Pácienst, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulása önkéntes, azonban a Platform igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges. Ha a Páciens ezen tájékoztatás tudomásulvétele mellett is igénybe kívánja venni a Platform szolgáltatásait, akkor a Szakmai Felhasználó az érintett Pácienst - egyértelműen és részletesen jelen Szabályzat tartalmának ismertetésével - tájékoztatni köteles az adatok felvételének időpontjában a Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az alábbi információkról:
a)    az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei,
b)    az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c)    a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d)    adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen,
e)    a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
f)    az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
g)    arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga a Paciensnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
h)    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
i)    arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
j)    automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír
k)    arra, hogy amennyiben Szakmai Felhasználó adatkezelési joga bármilyen okból a Platform használatára megszűnik, Páciens személyes és egészségügyi adatai továbbra is a PraxisPlatform kezelésében maradnak, addig, amíg hozzájárulását a Praxis Platform Kft-nél vissza nem vonja.

A Szakmai Felhasználó a tájékoztatást jelen szabályzatban foglaltak szerint köteles megtenni.
Páciens az adatkezelési hozzájárulását személyesen a Praxis Platform Kft. mindenkori székhelyén, vagy írásban (postai úton, a 1061 Budapest, Király utca 12. címre küldött postai küldeményben vagy e-mailben az info@praxisplatform.hu címen) vonhatja vissza, illetve kérheti a kezelt Személyes Adatainak törlését. Ezt követően a kezelt adatai zárolásra kerülnek. Az adatok törlési kérelem esetében is zárolásra kerülnek, melyről értesítjük a Pácienst.
 
(2) Amennyiben a Páciens „cselekvőképtelennek” vagy „korlátozottan cselekvőképesnek” minősül, és önálló nyilatkozat megtételére az adatkezelés tekintetében nem vagy csak korlátozottan jogosult, az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat kibocsátása során mindazon személy (ideértve különösen a törvényes képviselő, vagy a gondnok) jognyilatkozatát köteles a Szakmai Felhasználó megszerezni, akinek nyilatkozatára a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján az adott Adatkezelési Hozzájárulási Nyilatkozat érvényességéhez szükség van. Ezzel összefüggésben a Szakmai Felhasználó köteles mérlegelni, hogy az adatkezeléshez szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására, vagy egyéb nyilatkozatára. Tekintettel arra, hogy a PP a Páciensekkel személyes kapcsolatba nem kerül, a jelen pontnak való megfelelést a Szakmai Felhasználó köteles biztosítani, és a Szakmai Felhasználó ezzel összefüggésben önállóan és korlátlanul felel.
 
(3) A Páciens által aláírt Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatot a PP-vel létrejött megállapodás vagy a PP ellenkező tartalmú rendelkezése hiányában - továbbá orvosnak nem minősülő Szakmai Felhasználó esetében minden esetben - az érintett Szakmai Felhasználó őrzi. A Személyes Adatokkal kapcsolatos minden kommunikáció írásban, vagy elektronikus levelezés útján, a „Személyes Adatokkal kapcsolatos üzenet” tárgy megjelölésével a Praxis Platform Kft. részére a jelen szabályzat 3.§ (1) bekezdésében meghatározott postai vagy e-mail címre küldött üzenetben tehető meg.
 
(4) Szakmai Felhasználó és Szakmai Partner szavatol és egyetemlegesen felel azért, hogy a Felhasználói Szerződésük megszűnése esetén annak megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül az aláírt és a Szakmai Felhasználó által őrzött Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatokat a Szakmai Felhasználó a PP számára a Szakmai Partner költségén eljuttatja.
 
(5) A PP a Szakmai Partnerrel létrejött megállapodása esetén, továbbá abban az esetben is, ha a PP a Szakmai Partnert vagy a Szakmai Partner részéről eljáró Szakmai Felhasználót írásban vagy e-mailen erre utasítja, úgy az orvosnak minősülő Szakmai Felhasználó és a Szakmai Partner szavatol és egyetemlegesen felel azért, hogy a Páciensek által aláírt Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatok eredeti példánya haladéktalanul, de legkésőbb annak aláírásától számított 3 munkanapon belül a PP részére postai úton megküldésre kerüljön. A PP a részére ily módon megküldött Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatot ellenőrzi, hogy annak kitöltése megfelelően megtörtént-e. A megfelelően kitöltött és a PP részére eljuttatott Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat alapján a Platform rendszerbe az adatokat a PP rögzíti. A nem megfelelően kitöltött Adatkezelési és Hozzájáruló Nyilatkozatokat a PP. visszaküldi a Szakmai Felhasználó részére, aki köteles a hibákat és hiányosságokat javítani illetve pótolni.
(6) Felek rögzítik, hogy az Adatkezelési Hozzájárulási Nyilatkozat abban az esetben tekintendő megfelelően kitöltöttnek, amennyiben az abban feltüntetett valamennyi adatot és információt a Páciens megadott, a nyilatkozatot a Páciens (illetőleg a Páciens helyett és nevében érvényesen jognyilatkozatot tevő személy) aláírta.
 
(7) A Páciens által kitöltött és aláírt Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat eredet példányával megegyező 2 másolati példányából az egyik másolati példányt az orvosnak minősülő Szakmai Felhasználó a Páciens részére átadja, a másik másolati példányt az orvosnak minősülő Szakmai Felhasználó megőrzi, továbbá a fenti 3.§ (5) bekezdésben foglalt esetben a PP részére átadja.
 
(5) Ha a Platform használata során az adott kommunikációt a Páciens kezdeményezi (pl. kérdésfeltevéssel), az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása a kommunikáció során átadott Személyes Adatok kezeléséhez a kommunikáció kezdeményezésével megadottnak tekinthető.
 
A kezelt adatok köre
 
4.§ A Platform működtetése és szolgáltatásainak igénybevétele során a következő Személyes Adatok kezelésére kerül sor (ideértve ezen adatoknak a megváltoztatott vagy helyesbített formáját, valamint azokat a személyes adatokat is, melyeknek a Platformmal kapcsolatos használatára a Páciens kéri meg a Szakmai Felhasználót):
 
a.) Személyes adatok
(i) A Páciens neve;
(ii) A Páciens születési hely és dátuma;
(iii) A Páciens neme;
(iv) A Páciens TAJ száma;
(v) A Páciens személyére vonatkozó kapcsolattartási adatok: lakcím (megye, irányítószám, város, utca, házszám), mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, e-mail cím, preferált kommunikációs csatorna és időszak;
(vi) A Páciens egyedi azonosítója a Platform használata során;
(vii) A Páciens Gondozási Kártyájának kártyaazonosítója
(viii) A Páciensnek a Platform használata során használt felhasználóneve és jelszava;
(ix) A Páciens Gondviselője/Hozzátartózója neve;
(x) A Páciens Gondviselője/Hozzátartózója személyére vonatkozó személyes és kapcsolattartási adatok: lakcím (megye, irányítószám, város, utca, házszám), mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, e-mail cím;
 
b.) Szociodemográfiai anyagok
 
A Páciens és a Szakmai Felhasználó által rendelkezésre bocsátott szociodemográfiai adatok, melyek a kezelés, a kommunikációs és az edukáció hatékonyságát szolgálják.
(i) Páciens megszólítása és Szakmai Felhasználó és Páciens között fennálló tegező vagy magázó viszony jelölése;
(ii) A Páciens végzettsége, családi állapota, gyermekek száma, legfiatalabb gyermek születési éve;
(iii) Egyéb önkéntesen rendelkezésre bocsátott szociodemográfiai adatok, melyek az adott egészségi állapot hatékony kezelését támogatják;
 
c.) Egészségügyi adatok
 
A Páciens és a Szakmai Felhasználó által a Páciens gyógykezelésével kapcsolatban rendelkezésre bocsátott egészségügyi adatok és a kapcsolódó egészségügyi dokumentáció (az adatkezelő feladatai ellátásához szükséges mértékben).
(i) Diagnózisok (BNO kód és diagnózis megnevezése);
(ii) Alkalmazott terápiák, beavatkozások és azok jellemzői;
(iii) Meglévő vagy korábbi betegséggel és kórlefolyással kapcsolatos adatok;
(iv) Az alkalmazott kezelés szabályainak betartása;
(v) A Páciens biostatisztikai adatai (pl. testmagasság, testsúly);
(vi) A Páciens kórelőzményének releváns információi (pl. életvitelre vonatkozó adatok, káros szenvedélyek, családban előforduló betegségek);
(vii) A Páciens élettani adatai (pl. vérnyomás, vércukorszint, laborparaméterek);
(viii) A Páciens gyógyszer-mellékhatásokra vonatkozó adatai.
 
Az adatkezelési célok
 
5.§ (1) A Platform működése kapcsán az adatkezelés célja a betegek kezelésének segítése, a betegedukáció megvalósítása, amely összességében az adatkezelési tevékenységeket eredményezi:
 
a)    Kapcsolatteremtés a következő személyek között:
(i) Páciensek és Szakmai Felhasználók;
(ii) Páciensek és Tartalomgazdák;
(iii) PP és PM valamint Páciensek;
(iv) PP és PM valamint Szakmai Felhasználók;
(v) PP és PM, valamint Szakmai Partner;
(vi) Szakmai Partner és Szakmai Felhasználók;
(vii) Páciensek és Páciensek;
(viii) az adott Szakmai Felhasználó és egyéb Szakmai Felhasználók;
(ix) Szakmai Felhasználók és Tartalomgazdák.
 
b)    Az érintett Páciens gyógykezelésével kapcsolatos tájékoztató tevékenység végzése.
Ezen belül:
-    a kezelést végző Szakmai Felhasználó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, támogatása pl. a Páciensekről készített kimutatások, statisztikák révén.
-    Hozzáférés biztosítása a Páciens Személyes Adataihoz a kezelést végző Szakmai Felhasználó részére, annak érdekében, hogy a Páciens minden kezelést végző és a Páciens által felhatalmazott Szakmai Felhasználója láthassa a Páciens betegségeit és kezeléseket végző Szakmai Felhasználóját (például, hogy az esetleges hatóanyag ütközéseknél fel tudják venni egymással a kapcsolatot). A Páciens Személyes Adataihoz történő hozzáférésre  abban az esetben kerülhet sor, ha az egyéb érintett Szakmai Felhasználók részére a Páciens az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozattal azonos tartalmú nyilatkozatot adott le és a Személyes Adatainak továbbítására felhatalmazta a Szakmai Felhasználót.
-    A Platform Alkalmazásain keresztül közvetlenül a Páciensek irányába történő, embergyógyászati célra szánt, vény nélkül is kiadható és társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő gyógyszerekkel, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekkel, táplálékkiegészítőkkel, az egészség megőrzésére szolgáló termékekkel, továbbá társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos közvetlen információk biztosítása.
-    Tájékozódás és információcsere a Páciensek részéről.
c)    A jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelő(k) közreműködése az egészségügyi tevékenységben.
d)    Az érintett Páciens egészségügyi állapotának, élettani paramétereinek nyomon követése a Szakmai Felhasználó által.
Ezen belül:
Gyógyszer-mellékhatásra vonatkozó bejelentés megtétele a PP Tartalomgazdával létrejött szerződésének függvényében a vonatkozó jogszabályok szerint farmakovigilanicia kötelezettséggel bíró Tartalomgazda irányába.
e)    Az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása.
f)    A Platformon tárolt Klinikai vizsgálati eredmények, orvostudományi kutatásnak minősülő tevékenységek ellátása és a Regiszterekben tárolt adatok esetében az adatkezelés célja a tudományos megfigyelések rögzítése és betegségregiszterek működtetése.
g)    Egyéb marketing célok, gazdasági reklám küldése (az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozaton a Páciens által külön engedélyezendő egy checkboxban.)
h)    Gondozási kártya által a Páciensek részére jogszerűen nyújtható szolgáltatások és kedvezmények biztosítása
 
Adatkezelés megvalósulhat olyan formában is, hogy a Páciens a gondozási programban nem kíván részt venni, csak a Gondozási kártyát váltja ki. Ez esetben csak a Gondozási kártyával kapcsolatos adatkezelés valóul meg.

Adatkezelők és adatfeldolgozók
 
6.§ (1) Az Adatkezelésre jogosult személyek (a továbbiakban egyenként: „Adatkezelő”) a következők:
 
a.) Az adott Pácienssel kapcsolatban álló Szakmai Felhasználó, aki a betegedukációs program szakmai, orvosi, gyógyszerészi hátterét biztosítja a Páciens részére, valamint közvetlen kapcsolatot tart a Pácienssel,
 
b.) Praxis Platform Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1061 Budapest, Király utca 12., adatvédelmi nyilvántartási száma: 04510-0001, NAIH-78859/2014, NAIH-78860/2014.) a Szakmai Felhasználóval együttes adatkezelőként, aki a betegedukációs programok szervezését, működtetését biztosítja, ennek keretében kapcsolatot tart a Szakmai Felhasználókkal, valamint a Pácienssel közvetlenül.
 

c.) Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére (adatfeldolgozásra) jogosult személyek (a továbbiakban egyenként: „Adatfeldolgozó”) a következők:
 
i. Fejlesztők Háza Kft. (székhelye: 1142 Budapest, Szőnyi út 50/A)
ii. Telekom New Media Zrt. (székhelye: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.)
iii. Scard Kft. (székhelye: 1035 Budapest, Szentendrei út 13.
iv. Hungarocolor Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi Kismarton u. 3.)
v. LX-Line Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Uzsoki u. 36/A)
vi. Novodata Zrt. (székhelye: 1126 Budapest, Derkovits u. 3.)
viii. Mikroszervíz Informatikai Kft. (székhelye: 1144 Budapest, Gvadányi u. 87.)
ix. HC Pointer Kft. (székhelye: 7634 Pécs,Ürögi fasor 2/A )
x. Quadro Byte Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Bokor utca 9-11.)
xi. QB Pharma Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 78. II.em.)

A Platform üzemeltetésébe adatfeldolgozóként a Patika Management Korlátolt Felelősségű Társaság (1061 Budapest, Király utca 12.) is bekapcsolódik, a betegedukációs programban használat informatikai rendszerek üzemeltetése és a betegedukációs programok fenntartása érdekében.

Adatkezelő a jelen szabályzat szerinti garanciákat adatfeldolgozóival szemben is érvényesíti.
 

(3) A Szakmai Felhasználó a Páciens általa kezelt Személyes Adatait kizárólag a Felhasználói Szerződésben foglaltak teljesítése céljából kezelheti.
 
Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, az adatkezelés korlátai
 
7.§ (1) A gyógykezelés céljából történő adatkezeléssel kapcsolatban az „Egészségügyi Adatvédelmi Törvény” 7. §-ban részletezettek szerint az érintett Páciens jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő Adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító Személyes Adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat.
 
(2) Az Egészségügyi Adatvédelmi Törvény 10. § (2) szerint Adatkezelés és Adatfeldolgozás esetén az érintett Páciens betegségével kapcsolatba hozható minden olyan egészségügyi adat továbbítható, amely a gyógykezelés érdekében fontos, kivéve, ha ezt a Páciens írásban kifejezetten megtiltja. Az Egészségügyi Adatvédelmi Törvény 13. § szerinti esetekben az ott szabályozott körben azonban a Páciens tiltása ellenére is továbbítani kell az egészségügyi és személyi azonosító adatot. (3) A Személyes Adatok kezelésére kizárólag a következő államok területén kerülhet sor: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
 
(4) A Páciensek személyes adataik törlésére irányuló kérelem esetén, a személyes adatok törlés helyett zárolásra kerülnek – a (16) bekezdésben foglaltak kivételével -, figyelemmel arra, hogy a törlés sértené az érintettek (páciensek) jogos érdekeit és a programban keletkezett adatokat egészségügyi dokumentációként 30 évig meg kell őrizni az Egészségügyi Adatvédelmi Törvény rendelkezései alapján. Minderre feltétlenül szükség van az érintett Szakmai Felhasználók által a betegedukáció során a Páciensekkel közölt adatok utólagos igazolása céljából, a Platform Alkalmazás által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő esetleges kérdésekben. A Páciensek a zárolt adataik tekintetében rendelkezhetnek úgy, hogy kérik azok újbóli aktiválását. A zárolás helyett tényleges törlés valósul meg az olyan adatokra, amelyek nem egészségügyi dokumentációként kerülnek tárolásra, ilyen adat a Páciens email címe, telefonszáma.
 
(5) Amennyiben Szakmai Felhasználó rendszerhasználati joga - ebből kifolyólag adatkezelési joga - megszűnik, úgy a Pácienst értesíteni köteles, hogy a továbbiakban nem jogosult az adatkezelésre, valamint a Páciens minden adatkezeléssel kapcsolatos kérdését, kérését, felszólalását továbbítani köteles PP részére.
 
(6) Miután a Páciensek a Platform révén nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásához adtak hozzájárulást Személyes Adataik kezeléséhez az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatban, úgy amennyiben a Szakmai Felhasználó rendszerhasználati joga megszűnik, a Páciensek Személyes Adatait a továbbiakban eltérő hozzájárulás vagy jogszabályi felhatalmazás hiányában a Szakmai Felhasználó nem kezelheti.
 
(7) Amennyiben a Páciens az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatban a Személyes Adatai kezelésére kifejezetten az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatban megnevezett a Szakmai Felhasználó munkáltatójának, megbízójának vagy más szerződéses jogi személy partnerének minősülő jogi személyt (pl. egészségügyi intézményt) hatalmaz fel, úgy a Szakmai Felhasználó ezen Páciens által megjelölt  jogi személy megbízásából eljárva vagy annak alkalmazottjaként, e jogviszonya alapján kap hozzájárulást a Pácienstől Személyes Adatai kezelésére, melyre tekintettel a Szakmai Felhasználó kizárólag addig jogosult az adatok kezelésére, ameddig az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatban megnevezett jogi személlyel (pl. meghatározott egészségügyi intézménnyel) jogviszonya fennáll.
 
(8) Miután a Platform elsődleges feladata gyógykezelési, egészségügyi és egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadás, így a Páciensek rendszerhasználata, ezzel összefüggésben a Személyes Adataik kezelése és ennek részeként a Személyes Adatok tárolása nem időhöz köthető, az adatkezelési felhatalmazás nem évül el. A Személyes Adatok a Platformon, a Páciens Személyes Adatainak törlése iránti kérésének teljesítéséig kezelendők. Az elektronikus formátumban (pl. e-mailben) átadott Személyes Adatokról biztonsági mentési eljárás részeként másolat készülhet.
 
(9) Páciensek elhalálozásának bejelentését, vagy a PP által bármely módon történő tudomásszerzését követően az elhalálozott Páciens Személyes Adatait a PP zárolja.
 
(10) A PP jogosult adategyeztetésre a mindenkor illetékes egészségbiztosítási hatósággal (OEP) a TAJ szám érvényességének ellenőrzése céljából, illetve a 10-nél nagyobb elemszámú pácienscsoportok perzisztenciájáról. Ezen egyeztetés alapján statisztikai jellegű kimutatásokat tud nyújtani az egészségbiztosítási hatóság aggregált formában, vagyis oly módon, amelyből nem lehet információkat levezetni az egyes Páciensek gyógyszerszedési szokásaira nézve.
 
(11) Az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatban megnevezett további adatkezelők adatkezelési joga a Szakmai Felhasználó rendszerhozzáférési jogának elvesztése után is megmarad, amennyiben érvényes Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozattal rendelkeznek.
 
(12) A PP jogosult deperszonalizált, aggregált szintű kimutatásokat készíteni a Tartalomgazdák részére és a Szakmai Felhasználók aktivitásával összefüggő kimutatásokat készíteni a Tartalomgazdák és Szakmai Partnerek részére.
 
(13) A PP a Platform céljaival, üzemeltetésével és használatával kapcsolatos adatokat naplózza és nyilvántartja.
 
(14) A Platform cookie technológiát használ. A cookie egy rövid szöveges file, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. A Platform kizárólag a Platformra vonatkozó cookie-kat használ. A Platform nem rögzíti az egyéni felhasználók adatait a technológia révén. A Platformon használt cookie-k adatai a hirdetésekhez nem kerülnek felhasználásra.
 
(15) Amennyiben a Pácienshez a Platformba történő belépéssel kapcsolatos információ tévesen jutott el, mivel nem töltött ki előzetesen írásbeli Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatot, kérése esetén Személyes Adatait töröljük az adatbázisunkból (téves regisztráció). Amennyiben a Páciens már kapott a Platformból üzenetet, a törlési kérelem esetén a Személyes Adatait zároljuk a (4) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően az Info tv. 17. § (4) bekezdése alapján.

(16) Az Adatvédelmi Rendelet előírásai alapján továbbá a Pácienst az adatkezelés időtartamán az alábbi jogok illetik meg:
-    személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
-    helyesbítéshez való jog
-    adatkezelés korlátozása,
-    törléshez való jog,
-    tiltakozáshoz való jog,
-    hordozhatósághoz való jog.
Amennyiben a Páciens jogaival élni kíván, az azonosításával jár együtt, valamint az Szakmai Felhasználónak és vagy a PP-nek a Pácienssel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet a Szakmai Felhasználó, vagy a PP egyébként is kezel a Páciensről).
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg a PP, vagy közvetlenül a Szakmai Felhasználó.
(17) A hozzájárulás visszavonásának joga
A Páciens jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni.
(18) A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.
A Páciens jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
-    a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
-    a következő információkról tájékoztassák:
o    az adatkezelés céljai;
o    a Páciensről kezelt személyes adatok kategóriái;
o    információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Szakmai Felhasználó, vagy  a PP közölte vagy közölni fogja;
o    a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
o    a Páciens azon joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
o    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
o    ha az adatokat nem a Pácienstől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
o    az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az milyen várható következményekkel bír.
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén a PP vagy a Szakmai Felhasználó méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést a Szakmai felhasználó úgy biztosítja, hogy a Páciens azonosítását követően szóban tájékoztatást ad a Páciensnek és kérés esetén az adatokat papír alapon átadja a Páciens számára.

Amennyiben a Szakmai Felhasználó önállóan nem tud a jogok érvényesítése során eljárni, a jelen szabályzat szerinti adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat segítségért, a panaszt, vagy kérelmet az adatvédelmi tisztviselő felé továbbíthatja.

(19) Helyesbítéshez való jog.
A Páciens jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
(20) Adatkezelés korlátozásához való jog.
A Páciens jogosult arra, hogy kérésére a PP korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
-    a Páciens vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy PP, a Szakmai Felhasználó közreműködésével ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
-    az adatkezelés jogellenes, és a Páciens ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
-    a PP-nek és a Szakmai Felhasználónak már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de a Páciens igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
-    a Páciens tiltakozott az adatkezelés ellen, de a PP, vagy a Szakmai Felhasználó jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy a PP, vagy a Szakmai Felhasználó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Páciens jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A PP, vagy a Szakmai Felhasználó az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja a Pácienst.
(20) Törléshez - elfeledtetéshez való jog.
A Páciens jogosult arra, hogy a PP, vagy a Szakmai Felhasználó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
-    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
-    a Páciens visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
-    a Páciens tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
-    a személyes adatokat a PP, vagy a Szakmai Felhasználó jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
-    a személyes adatokat a a PP, vagy a Szakmai Felhasználó alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
-    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
-    a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
-    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A (4) bekezdésben írtak szerint a törlés csak korlátozottan érvényesülhet a betegedukációs programok esetében.

(21) Tiltakozáshoz való jog
A Páciens jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a PP, vagy a Szakmai Felhasználó a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Páciens érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(22) Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Páciens önkéntes hozzájárulásán alapul, a Páciensnek joga van arra, hogy kérje a PP-től, vagy a Szakmai Felhasználótól, hogy az általa megadott adatokat xml, JSON, vagy csv formátumban bocsássa a rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az a PP, vagy a Szakmai Felhasználó az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

 
Jogorvoslat
 
8.§ (1) A Páciensnek az Adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Adatvédelmi Rendelet rendelkezései tartalmazzák. A Páciens az Adatkezeléssel kapcsolatban a fentiek szerint információt kérhet, továbbá kérheti a Személyes Adatok helyesbítését vagy törlését, továbbá a meghatározott esetekben a Páciens tiltakozhat Személyes Adatának kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Páciens az illetékes hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
 
(2) A Páciens az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatokat a PP részére jelen Szabályzat 3.§ (1) bekezdésében megjelölt elérhetőségeinek bármelyikére eljutatott üzenetében teheti meg. Ennek alapján PP a visszaigazolást követő 48 órán belül a megfelelő intézkedést megteszi.
 
Adatbiztonság, adatvédelem
 
9.§ (1) A Szakmai Partner, a Szakmai Felhasználó és a PP az Adatvédelmi Rendelet szerint köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi Rendelet, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ilyen intézkedés különösen az adatok és az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat biztonságos környezetben, a Szakmai Felhasználó, a PP és más adatkezelő által kezelt egyéb információitól elkülönített és harmadik személyek számára nem hozzáférhető módon történő tárolása.
(2) A Platform működtetésével és szolgáltatásainak, igénybevételével kapcsolatosan kezelt Személyes Adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tenni, ha a Személyes Adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.
 
(3) A Szakmai Felhasználó továbbá a PP részéről valamennyi Személyes Adatot kezelő természetes személy, köteles a napi számítógéphasználat közben a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket megtenni és biztosítani, hogy az általa az adatkezelés során használt IT eszközök csak a feljogosított személyek számára legyenek hozzáférhetők. A Szakmai Felhasználó, valamint a PP részéről valamennyi Személyes Adatot kezelő természetes személy, a fenti IT eszközök használatához szükséges jelszót, illetve azonosítót bizalmasan köteles kezelni. A Szakmai Felhasználó és minden egyéb a PP részéről valamennyi Személyes Adatot kezelő természetes személy, az adott IT eszközt nem hagyhatja felügyelet nélkül, amikor azon Személyes Adatokat kezel, és az Adatkezelő köteles az általa adatkezelésre használt számítógépet az adatkezelést követően megfelelően kikapcsolni. A Szakmai Felhasználó továbbá minden egyéb a PP részéről valamennyi Személyes Adatot kezelő természetes személyköteles a jó iparági gyakorlatnak megfelelő biztonsági (pl. antivirus és antispyware) szoftvereket használni, nem könnyen azonosítható és dinamikus jelszavakat alkalmazni, a szükséges biztonsági frissítéseket telepíteni és eljárásokat alkalmazni, és az adatkezelés szempontjából nem biztonságos alkalmazások vagy internetes oldalak használatát kerülni. A személyes adatokat vagy egészségügyi adatokat tartalmazó adathordozók fizikai védelme érdekében az iratokat és informatikai eszközöket tartalmazó helyiségek esetén biztosítani kell a tűzvédelmet, a ki- és belépés ellenőrzött rendjét, az illetéktelen bejutást gátló eszközök üzembiztos működését, valamint az informatikai eszközök gyártói által rendelkezésre bocsátott előírások betartását.
 
(4) Szakmai Felhasználó, a Szakmai Partner valamint a PP részéről valamennyi Személyes Adatot kezelő természetes személy kötelesek a rendszerhozzáférési adataikat, felhasználói azonosítójukat, jelszavukat megőrizni és szigorúan bizalmasan kezelni, azokat harmadik személynek át nem adhatják.
 
(5) Személyes Adatok nem közvetlenül a Platformon történő felhasználása esetén nagyobb az így kezelt adatok elvesztésének, ellopásának vagy sérülésének a veszélye. A Szakmai Felhasználó és a PP részéről valamennyi Személyes Adatot kezelő természetes személy emiatt köteles fokozott gondosságot tanúsítani különösen abban az esetben, amikor Személyes Adatokat saját gépén, vagy bármely informatikai vagy infokommunikációs eszközön dolgoz fel otthon, Szakmai Felhasználó telephelyein kívüli helyszínen, vagy bármely egyéb helyen. A Szakmai Felhasználó és a PP részéről valamennyi Személyes Adatot kezelő természetes személy köteles ezeket az eszközöket fizikailag is védeni (azaz nem hagyhatja az eszközöket felügyelet nélkül).
 
(6) A Szakmai Felhasználó valamint a Szakmai Partner az adatkezeléssel kapcsolatos feladataival a jelen szabályzatban adatkezelőként meghatározottakon kívül mást az adatok kezelésével nem bízhat meg. A Szakmai Felhasználó az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére kizárólag a PP jóváhagyása mellett bízhat meg harmadik személyt. Amennyiben a PP e megbízást nem hagyja jóvá, úgy a Szakmai Felhasználó köteles a megállapodás megkötésétől tartózkodni vagy amennyiben az adott megállapodást már megkötötte, úgy a megállapodást köteles felbontani. A Szakmai Felhasználó valamint a Szakmai Partner köteles biztosítani, hogy a jogszerűen igénybe vett alvállalkozója, teljesítési segédje az adatkezeléssel kapcsolatos mindenkor hatályos jogi és etikai szabályozásoknak és a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően járjon el, melyre vonatkozóan előzetesen írásban kötelezettséget vállaljon.
 
(7) Az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatokat a Szakmai Partner és részéről eljáró Szakmai Felhasználó köteles a törvényi előírásokban és a Felhasználói Szerződésben meghatározott biztonsági intézkedések betartásával tárolni és a 3.§ (3) bekezdésben foglalt esetben a PP kérésére, orvosnak minősülő Szakmai Felhasználó esetén, továbbá ezen felül a Felhasználói Szerződés bármely módon történő megszűnése esetén a PP vagy az általa kijelölt, a vonatkozó jogszabályok szerint megfelelő jogosultsággal rendelkező harmadik fél számára haladéktalanul átadni.